Witaj w mercaderia !

Mój koszyk 0 : 0,00 zł

Regulamin

Regulamin reguluje zasady składania zamówień za pośrednictwem serwisu mercaderia.pl

  • Informacje ogólne
  • Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień
  • Zasady płatności
  • Dostawa
  • Prawo odstąpienia od umowy
  • Reklamacje
  • Ochrona danych osobowych
  • Postanowienia końcowe

Informacje ogólne

1. Definicje

sprzedawca – mercaderia sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, wydział VI gospodarczy KRS pod numerem 0000477291 o kapitale zakładowym 5000 PLN, w całości opłaconym
zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej
serwis lub mercaderia.pl  – serwis internetowy pod adresem www.mercaderia.pl
towar –  produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży
cena – należy przez to rozumieć cenę brutto towaru wyrażona w złotych polskich i zawierająca podatek VAT
dostawca – firma kurierska, operator pocztowy, pracownik sprzedawcy lub inne osoby wykonujące w imieniu i na zlecenie sprzedawcy doręczenie towarów zamawiającemu
zamówienie – oświadczenie woli przystąpienia do umowy kupna-sprzedaży złożene przez zamawiającego
rejestracja – podanie danych osobowych przez zamawiającego w celu utworzenia techincznych uwarunkowań dla korzystania z serwisu i realizacji zamówień
konto w serwisie – zapisy bazodanowe w systemie informatycznym sprzedawcy, dotyczące zamawiającego, w szczególności danych osobowych, adresów dostaw i indywidualnych ustawień zamawiającego

2. Rejestracja i warunki dokonywania Zamówień

2.1 Korzystanie z serwisu jest dostępne dla zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:
a. urządzenie komputerowe z dostępem do internetu (np telefon, tablet, komputer)
b. przeglądarka internetowa z obsługą JavaScript i stylów CSS;
c. konto e-mail.

2.2 Przeglądanie oferty sklepu możliwe jest dla każdego uzytkownika sieci internet

2.3 Złożenie zamówienia możliwe jest po uprzednim wypełnieniu formularza rejestracyjnego. Zamawiający oświadcza, iż dane przez niego podane są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym

2.4 Sprzedawca dokumentuje sprzedaż fakturą VAT. Zamawiający zgadza się na otrzymanie faktury vat w wersji elektronicznej (efaktura) na adres email, podany podczas rejestracji.

2.5 Sprzedawca ma prawo do odmowy realizacji zamówienia naruszającego postanowienia niniejszego regulaminu.

2.6 Składanie zamówień możliwe jest w dowolnym czasie (24/7). 

3. Zasady płatności

3.1 Możliwe sposoby płatności komunikowane są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

3.2 W przypadku płatności obsługiwanych przez zewnętrznych operatorów, obowiązują dodatkowo ich regulaminy

4. Dostawa

4.1 Możliwe sposoby dostawy komunikowane są każdorazowo w podsumowaniu zamówienia.

5. Prawo odstąpienia od umowy

5.1. Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Zamawiającemu, który jest konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od dnia wydania Towaru, z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej. 

5.2 W przypadku odstąpienia od umowy, na zasadzie wskazanej pkt. 1. powyżej, zarówno Sprzedawca jak i Zamawiający są zobowiązani do zwrotu wszystkiego, co otrzymali od drugiej strony na mocy zawartej umowy, w szczególności także zwrot kosztów przesyłki Towaru, o ile takie koszty zostały poniesione przez Zamawiającego. 

5.3 Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w § 10 ust. 3 opisanej powyżej w pkt. 1. ustawy, m.in. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

6. Reklamacje

6.1 Reklamacje mogą być zgłaszane telefonicznie, emailowo lub pisemnie na adres sprzedawcy

6.2 Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni

6.3 Sprzedawcę poinformuje zamawiającego o sposobie rozpatrzenia reklamacji

7. Ochrona danych osobowych

7.1 Zamawiający dokonując rejestracji w serwisie wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

7.2 Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.


8. Postanowienia końcowe

8.1 We wszelkich kwestiach nieuregulowanych regulaminem obowiązują normy zwyczajowe, przepisy Kodeksu Cywilnego, , a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 12 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

8.2 Postanowienia regulaminu należy interpretować zgodnie z normami zwyczajowymi oraz prawnymi.

8.3 Zmiany w niniejszym regulaminie nie będą naruszać praw zamawiającego dla złożonych już zamówień.